Obchodní podmínky

Provozovatelem portálu hodninovyprogramator.cz je Ing. Petr Zelený, IČ:88171001 se sídlem Smetanova 386, 537 01 Chrudim, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim.

Níže uvedené obchodní podmínky definují práva a povinnosti všech uživatelů portálu hodinovyprogramator.cz (dále uváděn jako portál). Všichni registrovaní uživatelé vyslovují při registraci souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Základní pojmy

 1. Uživatelem se rozumí každý návštěvník portálu.
 2. Registrovaným uživatelem se rozumí uživatel, který provede registraci do systému a získá tak oprávnění zákazník nebo programátor.
 3. Administrátorem se rozumí osoba na straně provozovatele portálu pověřená jeho správou.
 4. Zálohovým účtem se rozumí virtuální účet každého registrovaného uživatele, který je možné dobíjet finanční částkou (kreditem). Zálohový účet je používán pro platby za služby čerpané na portálu.

Registrace, ochrana dat uživatelů, autorská práva

 1. Pro využívání některých služeb je nutná registrace na portálu.
 2. Uživatelé se zavazují, že při registraci vyplní skutečné údaje o své osobě či firmě.
 3. Uživatelé berou na vědomí, že po registraci dochází k rozesílání informačních emailových sdělení technického rázu, jako např. potvrzení registrace, informace o provedených platbách a pod (nejedná se o reklamní sdělení).
 4. Veškerý obsah portálu je chráněn autorskými právy a smí být šířen pouze s písemným souhlasem provozovatele portálu.
 5. Uživatelé se zavazují, že svými příspěvky nebudou porušovat autorská práva třetích osob (jako např. vkádání cizích obrázků a pod.)

Povinnosti a práva provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit dostupnost portálu na adrese hodinovprogramator.cz.
 2. Provozovatel může zamezit přístup na portál uživatelům, kteří porušují pravidla portálu, nebo je jejich vystupování na portálu v rozporu s dobrými mravy. V tomto případě ztrácí uživatel nárok na vrácení finančních prostředků vložených na zálohový účet.
 3. Provozovatel může odmítnout či zrušit registraci uživatele a to i bez udání důvodu. V případě, že registrace nebyla zrušena z důvodů porušování pravidel portálu, je provozovatel povinen navrátit uživateli finanční prostředky vložené na zálohový účet.
 4. Provozovatel může omezit přístup k jednotlivým částem (sekcím) portálu v závislosti na uživatelském oprávnění.
 5. Provozovatel může skrýt části obsahu portálu před neregistrovanýcmi uživateli.

Povinnosti a práva registrovaných uživatelů

 1. Registrací se uživatel zavazuje k dodržování těchto obchdních podmínek a k využívání služeb portálu v souladu s dobrými mravy.
 2. Uživatel se zavazuje uvádět pravdivé údaje o své osobě (v profilu, nabídce, poptávce a produktu).
 3. Uživatelé se zavazují vyvarovat se na portálu chvání, které je v rozporu se zákony platnými v České republice.
 4. Uživatelé se zavazují využívat při prezentaci svých služeb (nabídek, poptávek, profilů, produktů) materiálů, které nejsou v rozporu s autorskými právy třetí osoby.
 5. Je zakázáno pokoušet se o prolomení bezpečnostních opatření implementovaných na portálu jako například pokusy o úpravu cizích záznamů, automatické vytěžování scriptů a pod.
 6. Je zakázáno využívat sekci produktů pro vystavování produktů napojených na affiliate systém třetích stran, stejně jako uvádění affiliate odkazů v detailu produktu.

Nabídky

 1. Nabídkou se rozumí příspěvek vložený do některé z kategorií sekce nabídky. 
 2. Platnost nabídky je stanovena na 30 dní od okamžiku zveřejnění nabídky.
 3. Vystavení nabídky na portálu je zpoplatněno. Cena za vystavení je stanovena aktuálním ceníkem.
 4. Veškeré kontaktní informace v nabídce musí být vkládány pouze prostřednictvím příslušného pole Kontaktní údaje v editačním formuláři nabídky. Pravidla využívání portálu zakazují vkládání kontaktních informací jiným zoůsobem. 

 Poptávky

 1. Poptávkou se rozumí příspěvek vložený do některé z kategorií sekce poptávky. 
 2. Platnost poptávky je stanovena na 30 dní od okamžiku zveřejnění poptávky.
 3. Vystavení poptávky na portálu není zpoplatněno a je tedy ZDARMA.
 4. Veškeré kontaktní informace v poptávce musí být vkládány pouze prostřednictvím příslušného pole Kontaktní údaje v editačním formuláři poptávky. Pravidla využívání portálu zakazují vkládání kontaktních informací jiným zoůsobem. 

Profily

 1. Profilem se rozumí záznam v sekci profily, který slouží pro prezentaci programátorů či jiných pracovníků.
 2. Platnost profilu závisí na uživatelem zvolené době.
 3. Zobrazení profilu je zpoplatněno a jeho cena je stanovena platným ceníkem.
 4. Jeden uživatel může mít na portálu libovolné množství profilů.
 5. Minimální hodinová sazba vyplněná u profilu je 50 Kč. Maximální hodinová sazba není omezena.

Produkty

 1. Produktem se rozumí záznam v sekci produkty, který je vytořen za účelem prodeje.
 2. Provozovatel portálu není majitelem nabízených produktů, pouze poskytuje prostor pro prezentaci produktů ze strany prodejců.
 3. Zprostředkování prodeje je ze strany provozovatele portálu realizováno jako zpřístupnění objednávky s kontaktními údaji na prodejce a kupujícího oběma stranám (jak prodejci tak kupujícímu).
 4. Vystavení produktu není časově omezeno ani zpoplatněno.
 5. Prodejem produktů vznká provozovateli portálu nárok na provizi z ceny zakoupeného produktu(ů) ve výši stanovené aktuálním ceníkem.
 6. Prodávající je povinen uhradit provizi provozovateli v době 14 dní od prodeje produktu.
 7. V případě neuskutečnění prodeje i přes řádně provedenou objednávku je prodávající povinen provozovateli dokázat, že k prodeji nedošlo. V tomto případě bude provize stornována.

 Zálohový účet

 1. Zálohový účet slouží jako elektronická peněženka určená pro provádění plateb v rámci portálu.
 2. Zálohový účet je možné opakovaně dobíjet bankovním převodem dle podkladů plateb vystavených ze strany provozovatele portálu.
 3. Minimální částka, kterou je možné dobít je stanovena na 50 Kč. Maximální dobíjená částka není omezena.
 4. Uživatel je oprávněn požádat o vyplacení finančních prostředků nashromážděných na zálohovém účtu (zůstatek na účtu). V tomto případě může být provozovatelem účtován manipulační poplatek ve výši 50% aktuálního zůstatku, minimálně však 300 Kč.
 5. Kredit na zálohovém účtu je veden v českých korunách, svojí výšší tedy odpovídá reálným penězům. 

Affiliate program

 1. Do affiliate programu se může zapojit každý registrovaný uživatel. Zapojení do affiliate programu je dobrovolné.
 2. Provize z affiliate programu vzniká po utracení první částky dobité na zálohový účet návštěvníkem, který byl na portál přiveden prostřednictvím partnerského odkazu, provedl registraci, dobil a utratil finanční prostředky. Výše provize je stanovena na 30 % z první dobité a utracené částky.
 3. Provizi z affiliate programu je možné převést na kredit, nebo ji vyplatit proti faktuře vyystavené uživatelem.
 4. Minimální výše částky vyplácené fakturou je 500 Kč. Nižší částku je možné vyplatit jednou ročně na žádost uživatele.
 5. Partnerské odkazy pracují se soubory cookies s dobou platnosti 30 dní. V případě, že uživatel přichází na portál přes několik partnerských odkazů, je konverze (a provize) započítána pouze partnerovi jehož odkaz byl použit jako poslední.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23.09.2013.
 2. Provozovatel portálu je oprávněn tyto podmínky změnit spolu s uvedením nového data platnosti obchodních podmínek.
 3. Využívání služeb portálu podléhá platnému právnímu řádu České republiky.